กำลังปรับปรุงข้อมูล

เว็บไซต์นี้นำเสนอความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ในระดับอุดมศึกษาต่อไป
รวบรวมและจัดทำโดย ครูวรรณรัตน์ คงแดง

นักเรียนสามารถเข้าสู่บทเรียน Online โดยคลิกเลือกเมนู E-learning
หรือ คลิกเลือกศึกษาเนื้อหาวิชาต่างๆ จากเมนู Subjects(รายวิชา)