ผลงานนักเรียน

ออกแบบปกแฟ้มสะสมงาน

ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ออกแบบปกแฟ้มสะสมงานอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

ออกแบบปกสมุดโน๊ตตัวการ์ตูน

การใช้เครื่องมือวาดรูปพื้นฐาน ออกแบบตัวการ์ตูนบนสมุดโน๊ต ขนาด A5 ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

ออกแบบ Logo

การใช้เครื่องมือวาดรูปพื้นฐาน ออกแบบโลโก้สินค้า หรือร้านค้า ตามความสนใจของนักเรียน ด้วยโปรแกรม Adobe illustrator CS6

ตัดต่อภาพ

การตัดต่อภาพเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6